dodaj swoją opinię!

tytuł:

treść:

nadawca:

Twój adres e-mail:

Wasze Opinie

bezpiecze?stwo

nadawca: 1176.pl, 2011.03.19, o godz.17:38:18

Prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy do takiego stopnia wiedzy i sprawno?ci, aby móc wyeliminowa? wszystkie zagro?enia.


Poj?cie ryzyka obejmuje nie tylko zagro?enie wypadkiem, urazem fizycznym, ale rownie? ryzyko nieprawid?owego rozwoju. Ambicj? producenta i administratora powinno zatem by? tworzenie ciekawych, rozwijaj?cych miejsc rekreacji i placów zabaw, gdzie stopie? ryzyka nie przekracza dzieci?cej zdolno?ci przewidywania i unikania niebezpiecze?stw.


Dziecko ma prawo do zabawy i ma prawo do bezpiecznego otoczenia. Dziecko ma prawo do przebywania w bezpiecznym otoczeniu. Obowiazkiem doros?ych jest tworzenie bezpiecze?stwa i zapewnienie bezpiecze?stwa dziecim.


Wzrasta ?wiadomo?? i zainteresowanie sprawami ?rodowiska. Otoczenie przyrody stanowi idealne t?o mejsca zabaw da dzieci. Jednym z i stotnych aspektów organizowania placów zabaw jest pozostawienie w jak najwi?kszym stopniu znajdujac? sie na danym terenie ro?linno??. Nale?y jednak pami?ta?, ?e rosliny bywaj? truj?ce i kalecz?ce.


Podczas planowania miesca gier i zabaw nale?y wzi??? pod uwag? okoliczno?ci, które moga wp?ywa? u dzieci na b??dn? ocen? w?asnych mo?liwo?ci. Dzieci chetnie podejmuj? próby wspinaczki, penetracji zakamarków, pokonywania ciasnych przej?? ... Zachowania takie s? czesto podejmowaniem ryzyka, którego dzieci nie s? ?wiadome. Administratorzy powinni przewidywa? takie sytuacje. Doro?li, b?d?c odpowiedzialni za dzieci, mog? ograniczy? stopie? ryzyka sprawdzaj?c czy dzieci nie maj? na sobie ubra?, króre mog? ulec zakleszczeniu, kasków, plecaków, rozwi?zanych elementów odzie?y...


Opinie, uwagi: info@1176.pl


<< lista opinii

dane kontaktowe

tel: +48 601 893 970
fax: +48 (91) 483 56 26
e-mail: placezabaw@hotmail.com

strona główna | aktualności | place zabaw | bujaki | publikacje | wasze opinie